header.jpg
Image

INLIGTING TYDENS LOCK DOWN

SMS sal elke Maandag aan ouers gestuur word met die werk, per vak, vir die week.

Brief van skoolhoof 3 Julie

Geagte Ouer/Voog

As gevolg van onsekerhede na die onlangse afkondiging van die Minister van Onderwys, wil ons die volgende onder u aandag bring:

Volgens departementele vergunning mag skole wat gereed is leerders laat terugkeer skool toe en ons het reeds toestemming gekry dat die graad 10-leerders Maandag, 6 Julie 2020, mag terugkeer. Dit is reeds so met die betrokke ouers gekommunikeer. Ons het ook al ‘n spreidingsprogram vir alternatiewe skoolbywoning opgestel en volgens dié plan beoog ons om die graad 8 en 9-leerders tentatief op 12 Augustus te laat terugkeer. ‘n Volledige spreidingsprogram met enige wysigings, indien nodig, sal nader aan die tyd aan ouers voorsien word.

Ons besef daar is baie ouers en leerders wat onseker is oor die huidige Covid-19 omstandighede en of dit raadsaam is om leerders terug te stuur skool toe. Ons wil u egter verseker dat ons alle regulasies van die department uitvoer om die veiligheid van leerders en onderwysers te verseker. Ons deel ook die volgende inligting rakende afwesigheid van leerders met u sodat u ‘n ingeligte besluit kan neem.

Prosedure en reëlings rondom skoolbywoning en afwesigheid.

· Leerders wat gesond is, moet die skool bywoon volgens die spreidingsprogram vir alternatiewe skoolbywoning vir junior en senior grade. Graad 12 vorm nie deel van die spreidingsprogram nie.

· Leerders wat koors, keelseer of griep het of in kontak was met iemand wat Covid-19 positief is, moet tuis bly. Ouers moet die skool inlig indien die leerder tuis bly. Reël self met ‘n klasmaat om klaswerk en tuiswerk te kry.

· Indien enige formele assessering gemis word, moet ‘n doktersbrief in alle gevalle ingehandig word.

· Alle afwesighede word daagliks aan die departement gerapporteer.

· Leerders wat meer as 10 dae aaneenlopend sonder kennisgewing afwesig is, kan van die stelsel verwyder word.

· Leerders wat 20 dae of meer afwesig is, en ‘n grensgeval is, sal nie oorweeg word vir bevordering aan die einde van die jaar nie.

· Ouers is verplig om die skool in te lig indien hulle verkies dat die leerder, as gevolg van die Covid-19 omstandighede, nie terugkeer skool toe nie.

· Die skool sal ouers dan inlig oor opsies hoe om die akademiese jaar te voltooi en die prosedure wat gevolg moet word indien die leerders steeds deel van HS Dirkie Uys wil bly.

· Die skool onderneem om ouers op hoogte te hou indien enige van die reëlings gewysig word of verval.

Ons sluit ook solank die toetsrooster vir hierdie kwartaal in, maar u moet let daarop dat praktiese assessering of ekstra assessering nie op die toetsrooster verskyn nie. Onderwysers sal wel vooraf met leerders reël wanneer nog formele assessering gaan plaasvind.

Ons verneem ook dat daar sommige ouers en leerders is wat dit dalk oorweeg om die kind glad nie hierdie jaar terug te stuur skool toe nie en dat leerders dan die jaar sal herhaal. Voordat u die finale besluit neem, hou asseblief in gedagte dat die leerder van die stelsel verwyder moet word en dat u dan weer moet aansoek doen vir toelating. Sommige van ons graadgroepe is reeds meer as wat ons kan akkommodeer en toelating sal dus nie outomaties geskied nie. Volgens die skool se toelatingsbeleid word geen leerder in graad 12 toegelaat nie en die huidige graad 11-groep is baie groot. Graad 12- leerders sal dus nie noodwendig hul graad 12-jaar by Dirkie Uys kan herhaal nie.

Ons bedank ouers en leerders vir geduld en volgehoue ondersteuning. Ons doen alles in ons vermoë om ons akademiese jaar suksesvol te voltooi.

Vriendelike groete.

HH Gunter
SKOOLHOOF

Brief van skoolhoof 19 Junie

Geagte Ouers

Die graad 12-leerders is reeds vir 21 dae in die skool en die onderwysers is nog steeds druk besig met klasgee.  Assessering is al gedoen en ons as personeel is dankbaar vir die goeie samewerking van die graad 12-leerders.  Assessering vind op Dinsdae en Vrydae plaas.  Indien ‘n leerder afwesig is op die genoemde dae, sal ‘n mediese brief ingedien moet word. Ander afwesighede moet asseblief nog steeds deur ‘n brief of telefoonoproep aan die skool gekommunikeer word. Help ons ook asb. dat leerders nie onnodig uitteken en sodoende waardevolle onderrigtyd verloor nie.

Ons beplan dat die graad 11-leerders reeds op Maandag, 29 Junie 2020, na die skool sal terugkeer.  Dit is vir die skool belangrik dat die graad 11-leerders voor die graad 10-leerders moet aanmeld, aangesien dit elke keer ‘n aanpassing vir die leerders sal wees.

Ouers moet asseblief op die volgende let:

Die volgende vrae word elke dag aan die leerders gestel en as hulle op een van die vrae “JA” antwoord, moet hulle ongelukkig die skoolterrein verlaat. 

 1. Het jy koors? (Elke leerder se koors word twee maal per dag geneem.)
 2. Hoes jy?
 3. Is jy kortasem?
 4. Het jy ‘n seer keel?
 5. Was jy die laaste 14 dae in direkte kontak met ‘n persoon wat Covid-19 het?

Sodanige leerder sal deur ‘n dokters- en/of kliniekbrief weer toegelaat word by die skool. 

Die President van die land het aangekondig dat haarkappers binnekort mag heropen.  Maak asseblief vroegtydig ‘n afspraak vir u kind.  Sodra die datum aangekondig word, sal die amnestietyd verby wees en sal ons normale haarreëls weer geld.  

Baie dankie aan Eric Starke van Mouton-plase by Piketberg Bo-Berg wat aan die skool en koshuis 5 kartonne appels geskenk het.  Die leerders het dit baie geniet.

Baie dankie vir die ondersteuning wat ons geniet vanaf ons ouerkorps gedurende hierdie onseker tyd.  U voorbidding vir die skool en gemeenskap dra ons deur dié tyd.

Geniet die naweek.

HH Gunter

SKOOLHOOF

Brief van skoolhoof 12 Junie

Geagte Ouers

Die graad 12-leerders is reeds vir 14 dae in die skool en die onderwysers is druk besig met klasgee.  Beplanning vir die res van die jaar word gedoen, en die aanbieding van klasse vir ander grade op alle aanlyn-platforms word gedoen.  Vanaf Maandag, 15 Junie 2020, tot en met Vrydag, 26 Junie 2020, sal daar geen aanlynklasse of tuiswerk gegee word vir grade 8 tot 11 nie.  Dit is ‘n opvang-periode vir leerders om agterstallige werk af te handel, maar vir die leerders wat elke dag mooi gewerk het, is dit ‘n blaaskans.

Op die oomblik is die normale skoolkwartale nog nie deur die Nasionale regering herroep nie.  Daarna moet die nuwe aangepaste skoolkwartale in die staatskoerant gepubliseer word.  Op die oomblik is die voorgestelde skoolkwartale wat ontvang is vanaf die WKOD die volgende:

Kwartaal

Tydperk

Aantal weke

Aantal

Dae

Vakan-siedae

Werklike

Skooldae

1

(13) 15 Jan – 18 Mrt

10

(48)46

0

(48)46

2

(01 Jun) 8 Jun – 7 Aug

(10)09

(50)45

1

(49)44

3

12 Aug – 23 Sept

07

31

0

31

4

5 Okt – 15 Des

11

52

0

52

 

Totaal

(38)37

(181)174

1

(180)173


Ons vertrou dat hierdie kwartale nou onveranderd sal bly, aangesien beplanning wat reeds gedoen is elke keer moet verander.

Sanitasie van die gebou, klaskamers en badkamers is baie belangrik en word pligsgetrou deur ons drie skoonmaakpersoneel gedoen.  Om die werk te vergemalik het meneer Marnus Kotze aan die skool ‘n elektriese spuitpomp geleen waarmee die klasse en stoepe bespuit word.

Soos reeds afgekondig is Maandag, 15 Junie nie ‘n openbare of skool- vakansiedag nie.  Die skool sal wel gesluit wees op Dinsdag, 16 Junie 2020.  Ongelukkig mag die skool nie aan die graad 12-leerders ‘n langnaweek gee om koshuisouers kostes te bespaar nie. 

Op watter datums die volgende grade na die skool gaan terugkeer, kan nog nie met sekerheid aan u gekommunikeer word nie, aangesien hierdie datum gereeld verander.  Sodra ons definitiewe datums het, sal dit aan u gekommunikeer word.

Groete van skool na huis.

HH Gunter
SKOOLHOOF

Brief van skoolhoof 27 Mei

Geagte Ouers

KLEREDRAG VAN GRAAD-12 LEERDERS:  1 JUNIE 2020

 ‘n Vorige skrywe aan u het bepaal dat leerders skoolklere moet aantrek.  Aangesien leerders se klere elke dag gewas en stryk behoort te word en die winter nie toelaat dat dit gedoen kan word nie, verander ons dit nou na gewone klere.  U kind moet dus elke dag ander klere dra. (Nie dieselfde warm baadjie twee dae na mekaar dra nie.)

MATRIEKAFSKEID EN SKOOLFOTO’S

Na deeglike oorweging is die besluit geneem dat daar in 2020 geen matriek-afskeid gaan wees nie.  Ons gaan wel skoolfoto’s van graadgroepe laat neem later in die jaar.

COVID-19: VEILIGHEIDSMAATREËLS OP DIE SKOOLTERREIN

Met die skool wat moontlik weer binnekort stelselmatig gaan heropen, is dit noodsaaklik dat sekere volhoubare maatreëls in plek gestel word om te verseker dat ons gemeenskap en leerders veilig bly en ons die skooljaar sonder enige verdere onderbrekings kan voltooi.

Daar is verskeie maniere wat ons u kind en die personeel by die skool gaan beveilig:

 • Alle personeel en leerders se temperatuur sal soggens by die skoolingang gemonitor word en hulle sal ‘n paar vrae moet beantwoord alvorens hulle die skool mag betree.
 • Die skool sal gereeld die was van hande met water en seep, of ‘n hand-ontsmettingsmiddel laat plaasvind.
 • Personeel en leerders is verantwoordelik vir die gereelde ontsmetting van hulle persoonlike ruimte.
 • Daar sal geen groot byeenkomste by die skool soos saalopening,  aantree in vierkant, sportbyeenkomste, ensovoorts wees nie.
 • Sosiale afstand (1.5m) sal gehandhaaf word en fisiese kontak of aanraking (handdruk of drukkies) sal nie toegelaat word nie.
 • Die skool sal gereeld ontsmet word, met die klem op hoë risiko-oppervlakke soos trapreëlings, deurhandvatsels, krane, toiletsitplekke, ens.
 • Daar sal 'n daaglikse skoonmaakprogram met spesifieke chemikalieë wees en spesifieke prosesse sal gevolg word.
 • Die skool sal vir die onderskeie grade op verskillende tye begin en sluit.
 • ‘n Een meter afstand sal sover moontlik in klasse tussen leerders onderling sowel as personeel gehandhaaf word.
 • Leerders en personeel wat siek voel, MOET tuis bly. Hulle moet vir Covid-19 getoets word en ook die skool in kennis stel. 
 • Indien ouers verkies om nie hul kind na die skool terug te stuur nie, sal sodanige leerders na die HOD (mnr. Schreuder) verwys word.  Sy kantoor sal verder met die ouer onderhandel. (Daar is nog geen duidelikheid oor assessering nie.)
 • Stigmatisering sal deur deeglike inligtingsessies bekamp word.

Daaglikse ontvangs by die skoolingang:

Die skoolingang kan in die oggend ‘n plek wees waar leerders saamdrom om die skool te betree. Die skool tref die volgende reëlings om te verseker dat leerders nie saamdrom nie:

 • Daar sal lyne 1.5 meter uitmekaar buite die skool getrek word waar die leerders in ‘n ry moet aanmeld en hulle afstand tussen mekaar moet handhaaf.
 • By die skoolingang sal daar personeel wees wat die leerders ondervra en hulle temperatuur monitor, voor hulle, met hul gestandaardiseerde maskers aan, die gebou mag betree.
 • Vra asseblief u kind om rustig en op ‘n ordelike manier geduldig te wag om by die gebou in te kom.
 • Toegang vir gr. 12 as volg:
 • Ingang A:  By die saal aan die voorkant van die skool.  Hier tree die 12A aan:  Vanaf Basson tot Nieuwoudt.
 • Ingang B:  Normale ingang voor die skool.  Hier tree 12A aan:  Pekeur tot Van Zyl.  12B: Adams tot Facolyn
 • Ingang C:  By die Bloukamer voor die skool.  Hier tree 12B: Hanekom tot Vermaak aan.

Prosedures wat gevolg moet word indien iemand siek is:

 • Leerders en personeel wat by die skool siek word of siek by die skool opdaag, moet so gou as moontlik huis toe gestuur word. 
 • Hierdie persone sal nie in die skool toegelaat word nie, maar in isolasie bly by Duma sodat die ouers hulle daar kan kom haal.
 • Siek leerders of personeel sal apart van gesonde leerders en personeel gehou word totdat hulle kan vertrek.
 • Onthou dat dit nie van skole verwag word om COVID-19-gevalle te identifiseer nie. Die meerderheid asemhalingsiektes is nie COVID-19 nie.

Skoolbywoning:

Alhoewel ons versoek dat leerders wat enigsins simptome toon by die huis moet bly, is dit noodsaaklik dat die gesonde leerders wel skool toe kom. Ons het reeds baie akademiese tyd met die inperkingstydperk verloor. Leerders moet asseblief nie onnodig wegbly nie.  Skooltye is vanaf 07:30 tot 14:30.  Geen leerder mag deur sy/haar ouer op die skoolterrein afgelaai word nie.  Slegs in Tuinstraat.  Slegs die hoofhek kan deur leeders gebuik word.  Die ander hekke sal gesluit wees.  Geen hek sal oop wees behalwe die hoofhek.

Hoërisiko-leerders:

Hoërisiko-leerders word deur die volgende kriteria bepaal:

 • Bestaande mediese toestande, soos byvoorbeeld diabetes.
 • Bestaande respiratoriese toestande, soos byvoorbeeld asma.
 • Hoë bloeddruk.
 • Hartsiektes.
 • Kanker en ander immuniteitsverswakkende toestande.

Dit is belangrik dat sulke leerders nie in kontak kom met groepe ander leerders nie. Indien u kind aan bogenoemde kriteria voldoen, kontak asseblief u kind se graadhoof sodat ons alternatiewe reëlings kan tref om u kind steeds van kwaliteitonderrig te voorsien.

Oop en eerlike kommunikasie tussen die huis/gemeenskap en skool:

 • Siek personeel en leerders moet by die skool en die Departement van Gesondheid aangemeld word - dit is die wet. Mense wat siek word, se kontak met ander individue moet opgevolg kan word om die virus sover moontlik te bekamp. U samewerking om ons gemeenskap te beskerm is absoluut noodsaaklik.
 • Dit is ouers en personeel se verantwoordelikheid om navrae so volledig moontlik te beantwoord.
 • Enige nuwe inligting wat die skool ontvang, sal so spoedig moontlik aan ons gemeenskap gekommunikeer word.

Prosedure wanneer ‘n persoon wat siek was, gesond geword het:

Volgens beskikbare voorlopige gegewens is die gemiddelde tydperk van die begin tot die kliniese herstel vir ligte gevalle ongeveer twee weke, terwyl ernstige gevalle drie tot ses weke duur.      

Wanneer kan leerders terugkom skool toe?

 • Leerders moet 14 dae by die huis bly as hulle simptome begin toon of positief getoets is.
 • Na 14 dae, of as die leerder geen simptome meer toon nie, moet die leerder weer getoets word.
 • Die ouers moet die graadhoofde skakel en die negatiewe uitslag aan hulle verskaf.
 • Graadhoofde sal die leerder dan weer by die skool toelaat.

Hantering van besoekers by die skool (sluit ouers in):

Almal wat die terrein betree, moet aan dieselfde voorsorgmaatreëls onderwerp word om ons hele gemeenskap te beskerm. Dus sal die volgende prosedure geld:

 • Besoekers se temperatuur sal by die ingang gemonitor word. Ons sekretaresse sal opgelei wees om dit te hanteer.
 • Besoekers se hande sal met ‘n ontsmettingsmiddel by die ingang ontsmet word.
 • Besoekers sal verplig word om maskers te dra.
 • Die hek sal net soggens vir die leerders oop wees. Daarna sal dit vir die res van die skooldag gesluit wees.  As dit noodsaaklik is dat u die skool besoek, moet u eers met die sekretaresse skakel om die hek oop te maak.

Afstandsonderrig vir grade wat nog tuis is:

 • Ouers en die gemeenskap word amptelik deur die Wes-Kaapse  Departement van Onderwys gevra om die beskikbare platforms van die skool, asook ander hulpmiddels, te gebruik.
 • Ouers moet alles doen om leerders te ondersteun en van hulp te wees waar daar ‘n behoefte is.
 • Alle huiswerk en klaswerk sal deur middel van ‘n SMS aan u per week gestuur word. Dit is nodig vir grade wat eers in fases terug skool toe kom en leerders wat moontlik siek is en by die huis moet bly.
 • Die skool sal aanlynklasse monitor en terugvoer gee.

Gesigmaskers:

Die skoolbestuur en beheerliggaam het ‘n statutêre verpligting om te verseker dat ons hele skool beveilig is en alle prosedures deurdag en verantwoordelik bestuur word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het ‘n sekere standaard gestel waaraan ‘n masker moet voldoen om as veilig en effektief gekenmerk te word.

Die Departement van Onderwys voorsien twee maskers per leerder en onderwyser, volgens hierdie standaarde. Daar is besluit dat leerders slegs die maskers wat deur die Departement en skool voorsien is, mag dra. Personeel wat klasgee, sal sonder ’n masker, maar agter ‘n skerm klasgee.

Persoonlike sanitasie/higiëne:

Ons beveel aan dat elke leerder ook sy eie bottel handontsmettingsmiddel bring vir eie gebruik aan die begin van elke nuwe periode.

Bestuur van pouses:

Spesifieke areas sal aan spesifieke graadgroepe geallokeer word om te verseker dat daar genoeg spasie vir elke graadgroep is om die aanvaarbare sosiale afstand te handhaaf.

Skoolsnoepie:

Volgens departemente regulasies mag daar ongelukkkig  geen snoepwinkel wees nie.

Busvervoer:

 • Die skool sal seker maak dat die skool se busse voor die begin van die rit ontsmet word.
 • Leerders sal hulle hande moet ontsmet voor hulle in die bus klim.
 • Die bus sal nie met meer as ‘n 70%-kapasiteit gevul word nie.
 • Daar sal ‘n aanpassings in die busroetes sowel as bustye gemaak word om te verseker dat die busse nie vol is nie. Kommunikasie in die verband sal later aan u deurgegee word.
 • Die dra van maskers in die bus is verpligtend.

COVID-19-kommunikasie by die skool:

Die belangrikste manier om ons gemeenskap teen die virus te beveilig, is om te verseker dat goeie higiëniese gewoontes gevestig word. Dit sal net gebeur as ons skoolgemeenskap permanent die goeie gewoontes sien. Plakkate sal in  in die gange van die skool aangebring word om ons skoolgemeenskap deuren-tyd daaraan te herinner. Plakkate sal onderwerpe hanteer soos:

 • So was ‘n mens jou hande deeglik.
 • Oppervlakke wat vermy moet word.
 • Fisiese kontak word belet.
 • Handhaaf ‘n veilige sosiale afstand.
 • Was gereeld jou hande.
 • Goeie higiëniese praktyke.
 • Hoes en nies in jou elmboog.

Gesondheids- en higiëniese opleiding:

 • Spesifieke opleiding sal aan alle personeel en leerders oor die skool se higiëniese program gebied word.
 • ‘n Mentorspan is beskikbaar vir emosionele ondersteuning ten opsigte van vrese, angs en onsekerhede.
 • Daar sal spesifieke higiëniese opleiding vir die verskillende grade en geslagte wees.

Algemene wenke vir effektiewe bekamping van COVID19-verspreiding:

 • Bly tuis as jy siek is.
 • Nies en hoes in jou gebuigde elmboog.-
 • Was jou hande gereeld en deeglik.
 • Maak werksoppervlakke en vloere gereeld skoon.
 • Vermy enige fisiese kontak met ander mense.
 • Die dra van ‘n masker wat jou neus en mond bedek, is verpligtend. 

Kontrolelys vir die skool:  

 • Daar is ‘n skoonmaakprogram vir personeel en leerders.
 • Gereelde vullisverwydering.
 • Die identifisering van hoë risiko-oppervlakke soos telefone, deurhand-vatsels, badkamers, deurrame, elektroniese apparatuur (sleutelborde in sentrums) en meubels (tafels en stoele in klaskamers).
 • Medici sê goeie ventilasie in klaskamers is belangrik. Te midde van die koue winter sal ons sorg dat leerders nie koud kry en siek word nie, maar ons sal ook seker maak dat ons leerders deurentyd vars lug het.
 • Plakkate rakende COVID-19 en goeie higiëniese praktyke moet oral sigbaar wees.
 • ‘n Ondersteuningsnetwerk vir personeel en leerders wat siek is, moet geskep word. Ons verwys na emosionele sowel as akademiese ondersteuning.

Kontrolelys vir die skoolgemeenskap:

 • Watter mense is hoë risiko? Dit word bepaal deur:
  • Waar jy werk.
  • Die hoeveelheid mense met wie jy in kontak kom.
  • Hoe gereeld jy reis.
  • Is daar mense by wie jy bly wat reeds positief getoets is?
 • Wat is die simptome?
  • Verkoue- of griepsimptome, soos koors, loopneus en hoes. Braking en diarree is ook aangemeld.

Kontrolelys vir leerders:

 • Moenie probeer om probleme, vrese of siekte alleen te hanteer nie - vra vrae en meld dit aan. Vertel vir iemand as jy siek is. Moet dit nie ‘n geheim hou nie, dit is nie ‘n skande nie.
 • Beskerm jouself en aanvaar verantwoordelik vir jou eie gesondheid.
 • Stel 'n voorbeeld vir ander leerders en wees 'n leier.
 • Daar mag geen stigmatisering van siek leerders plaasvind nie. Dit sal soos boelie deur die skool hanteer word.
 • Sosialisering op sosiale media moet nou inspirerend en bemoedigend wees.
 • Dit sal ook een van die rolle van die ons skool se sosiale media-plaser en webmeester wees.
 • Die skoolhoof sal op ‘n weeklikse basis, elke Vrydag, aan die ouers op sosiale media kommunikeer wat die stand van sake is.

Strategie van die skool met die uitbreek van COVID-19 in die skool:

 • Daar sal onmiddellik kommunikasie tussen die skool en die ouerhuis wees.
 • Die betrokke partye sal dadelik getoets moet word.
 • Die betrokke partye sal vir 14 dae in selfkwarantyn moet gaan.
 • Die betrokke partye moet dadelik ‘n volledige lys van mense met wie hy/sy in kontak was, verskaf.
 • Maak kontak met die bure of gemeenskap.
 • Die skool sal die noodnommers van al die relevante owerhede, hospitale en departemente beskikbaar stel.
 • Die bestuur van die skool het nie die outoriteit om die skool te sluit indien daar ‘n Covid-19-uitbreking is nie. Dit is die verantwoordelikheid van die Departement van Gesondheid.

Skool se ondersteuningsnetwerk:

 • Beheerliggaam van Hoërskool Dirkie Uys
 • Ons skool se ouergemeenskap
 • Wes-Kaapse Departement van Onderwys
 • Nasionale Departement van Gesondheid (012 395 8000)
 • The National Institute For Communicable Diseases (NICD)
  (0800 029 999)
 • Moorreesburg polisie (022-433 1017)

Volg die nodige prosedure met ‘n siek persoon in die huis:

 • Help die siek persoon om die betrokke dokter se instruksies vir versorging en medisyne te volg.
 • Hou die telefoonnommer van die dokter byderhand.
 • Vir die meeste mense duur die simptome 'n paar dae en voel hulle na 'n week beter.
 • Sorg dat die siek persoon baie vloeistowwe drink en rus.
 • Oorweeg dit, indien moontlik, om die benodigde items deur 'n afleweringsdiens te laat aflewer.
 • Sorg vir die persoon se troeteldier(e) en beperk die kontak tussen die siek persoon en sy of haar troeteldiere, indien moontlik.
 • Wees op die uitkyk vir waarskuwingstekens:
  • Skakel die dokter as die persoon steeds sieker word.
  • Vir mediese noodgevalle, skakel 911 en sê dat die siek persoon COVID-19 het of moontlik kan hê.
  • Mense wat noodwaarskuwingstekens vir COVID-19 ontwikkel, moet dadelik 911 skakel.
  • *Noodwaarskuwingstekens sluit in:
   • Probleme met asemhaling: kort van asem of asemnood.
   • Aanhoudende pyn of druk in die bors.
   • Verwarring of onvermoë om wakker te word.
   • Blouerige lippe of gesig.
   • Kouekoors.
   • Seerkeel.
   • Verlies van smaak- en reukvermoë.
   • Hoofpyn en lyfseer.
   • LET WEL: DIT IS NIE AL DIE NOODSIMPTOME OF TEKENS NIE.
 • Beskerm jouself as jy iemand wat siek is, versorg:
  • COVID-19 versprei tussen mense wat in noue kontak kom (binne ongeveer 2 meter) deur druppels wat ontstaan as iemand praat, hoes of nies.
  • Die versorger moet, indien moontlik, nie iemand wees wat 'n hoë risiko is vir ‘n ernstige siekte soos COVID-19 nie.
  • Gebruik 'n aparte slaapkamer en badkamer: Laat die siek persoon sy of haar eie "siekekamer" of omgewing weg van ander mense hê, indien moontlik. Laat die siek persoon, indien moontlik, ook 'n aparte badkamer gebruik.
  • Gedeelde ruimte:

As julle die ruimte moet deel, maak seker dat die kamer goeie lugvloei het. Maak die venster oop en skakel 'n waaier aan (indien moontlik) om lugsirkulasie te verhoog. Die verbetering van ventilasie help om asemhalingsdruppels uit die lug te verwyder.

  • Vermy besoekers:

Vermy onnodige besoekers, veral besoeke van mense wat 'n groter risiko vir ernstige siektes is.

  • Eet in aparte kamers of areas:

Die persoon wat siek is, moet, indien moontlik, in sy kamer eet (of gevoed word).

  • Was skottelgoed met handskoene en warm water:

Hanteer alle eetgerei (bekers, glase, borde, messe, vurke en lepels) wat deur die siek persoon gebruik word, met handskoene. Was dit met seep en warm water, of in 'n skottelgoedwasser.

  • Was jou hande deeglik nadat jy die handskoene uitgetrek of gebruikte voorwerpe hanteer het.
  • Moenie deel nie:

Moenie eetgerei (bekers, glase, borde, messe, vurke en lepels), handdoeke, beddegoed of elektronika met die siek persoon deel nie.

Reis:

Onthou om dit, sover moontlik, te vermy om te reis. Indien u nie ‘n keuse het nie, tref asseblief al die nodige veiligheids- en voorsorgmaatreëls.

Elkeen van ons personeel, ouers en leerders het die verantwoordelikheid om ons gemeenskap te beskerm. U beskerm nie net u kind met u keuses nie, maar u beskerm ook elke ander persoon wat deel van die skoolgemeenskap is.

Baie dankie vir u sorgsame samewerking en lojaliteit aan die skoolgemeen-skap.

Vriendelike groete                                                               

Mnr. HH Gunter     
SKOOLHOOF

Brief van skoolhoof 15 Mei

Geagte Ouer/Voog

TERUGVOERING AAN OUERS

Graag gee ons die volgende inligting aan u deur:

Voorgestelde skoolkalender

Die kalender is onderhewig aan die situasie en vlak van inperking

Kwartaal

Van

Tot

2

1 Junie  (infasering)

24 Julie

3

3 Augustus

23 September

4

28 September

9 Desember

Aanlynklasse en werk

Baie dankie aan al ons leerders wat so getrou hulle werk doen en instuur.  Julle verstaan die waarde van verantwoordelikheid.

 • Die personeel doen baie moeite om die werk by die leerders uit te kry.
 • Dit is belangrik om sovêr as moontlik ‘n roetine te hê van wanneer leerders opstaan, skoolwerk doen en wanneer hulle gaan slaap.
 • Onderwysers gebruik meestal die WhatsApp, Google Classroom, Zoom en Teams platforms. Ons versoek ouers om nie u kind te glo as hy/sy sê daar is niks werk nie.  Daarom stuur ons ‘n SMS aan u met die week se werk.
 • Ons het ook die personeel versoek om nie die leerders te oorweldig met te veel tuiswerk op een slag nie.
 • Personeel gaan ‘n vaste rooster volg vir gade 10, 11 en 12.

Graad 12 (Moontlike datum 1 Junie 2020)

 • Die graad 12-leerders keer moontlik op 1 Junie 2020 terug na die skool.
 • Alle reëlings ten opsigte van die veiligheid van leerders sal noukeurig aan ouers en leerders gekommunikeer word.
 • Leerders ontvang gesigmaskers en hul temperature sal daagliks gemonitor word.
 • “Hand sanitizers” sal beskikbaar wees en die gebruik daarvan op gereelde basis by die skool en koshuis word aanbeveel.
 • Sosiale distansiëring sal die heeltyd geld.
 • Graad 12- en 7-koshuisleerders keer ook terug na die koshuise en sal vir die periode alleen in ‘n kamer geplaas word. ‘n Spesiale kennisgewing ten opsigte van veiligheidsmaatreëls in die koshuis sal aan u gekommunikeer word vanaf 25 Mei 2020.
 • Koshuisleerders sal net op Sondag, 31 Mei 2020, toegelaat word. Tye van aankoms sal aan u gekommunikeer word.
 • Die skool sal alle maatreëls om ons leerders en personeel gesond te hou, baie streng toepas.
 • Die skoolrooster wat gevolg gaan word deur die graad 12-leerders is afgehandel. Baie dankie aan mev. Brand vir haar harde werk.  Die leerders sal die meeste van hul klasse in die skoolsaal ontvang.
 • Die personeel verstaan dat alle leerders nie op dieselfde plek gaan wees ten opsigte van werk wat gedoen is tydens die grendeltydperk nie. Dit sal in hierdie tydperk aangespreek word. 

Voorkoms

Ons is deeglik bewus van die feit dat haarkappers nog nie toegelaat word om te werk nie.  Ons versoek egter alle leerders wat terugkeer om volgens die gedragskode van die skool netjies in skooldrag en geskeer te wees.  Sodra haarkappers mag begin werk, sal die normale haarreëls weer geld.

Matriekafskeid

Daar is baie navrae vanaf personeel en leerders of die matriekafskeid voortgaan hierdie jaar.  Die huidige datum wat op die jaarprogram verskyn, is hoogs onwaarskynlik.  Ons wil egter elke graad 12-leerder verseker dat die skoolbestuur alles in hul vermoë sal doen om wel later ‘n matriekafskeid te hou. Dit sal natuurlik afhang van hoe die res van die jaar sal verloop met Covid-19 in ons land.

Jaarprogram

Baie van die aktiwiteite wat in die jaarprogram geskeduleer is, gaan nie meer plaasvind nie.  Alle nuwe datums van aktiwiteite wat wel mag plaasvind, sal aan u gekommunikeer word. 

Ons kan u as ouer verseker dat ons in al ons handelinge die veiligheid van leerders en personeel eerste sal stel en streng volgens die verskillende beleide sal optree.

Baie dankie en wees te alle tye veilig.

HH Gunter
SKOOLHOOF

Brief van Skoolhoof 24 Junie

Geagte Ouers 

COVID-19- INLIGTINGSBRIEF

 • Danksy die WKOD se goedkeuring van ons aansoek, keer die graad11-leerders uiteindelik op Maandag, 29 Junie 2020, terug na die skool.
 • Ons begin met dag 2 op die siklusrooster.
 • Arriveer asseblief tussen 7:30 en 7:45.
 • Ons begin soggens klasgee om 7:45 en verdaag middae om 14:15.
 • Ons sal Maandag die 1ste periode ‘n Covid 19-oriëntasie-sessie met die leerders hê, om al die reëlings te bespreek.
 • As jy siek is, moenie skool toe kom nie. As jy by die huis reeds “Ja” sou antwoord op een van die volgende vrae (Hoes jy?;  Het jy koors? [temperatuur bo 38];  Het jy ‘n seer keel?;  Is jy kortasem?; Was jy die laaste 14 dae in direkte kontak met iemand wat die Corona-virus het?) moet jy nie skool toe kom nie.   Laat weet ons net en reël met ‘n vriend om die skool- en huiswerk vir jou (elektronies) te stuur.  Indien dit nie moontlik is nie, versoek die sekretaresse om die personeel te vra om jou werk by die sekretaresse te laat.
  NB: Jy moet egter steeds vir enige assessering wat jy mis, ‘n mediese sertifikaat of kliniekbrief toon!
 • As jy soggens hier aankom, sal ons die siftingsproses (“screening”) by die aangewese ingange doen.

Julle tree soos volg buite die poorte aan:
11A: Poort tussen LO-apparaatkamer en senior meisieskleedkamer; (Deur gemerk A)

11B: Poort tussen die RTT-klas en sportkantoor;  (Deur gemerk B)

11C: Poort tussen die kopieerkamer en Me Coetzee se klas (Deur gemerk C)

Handhaaf asb. die 1,5m-afstande as jy aantree.  Indien dit reën, sal ons verder/dieper in die poorte aantree.  As jou koors bo 38◦C is, sal jy na ‘n paar minute weer getoets word en as dit steeds bo 38◦C is, sal jou ouers ook versoek word om jou by die DUMA-huis te kom haal.   Saam met die neem van koors, sal jy ook die voorgeskrewe vrae gevra word, waarop jy eerlik moet antwoord.  As jy op een van die vrae “ja” antwoord, sal jou ouers ook versoek word om jou by die DUMA-huis te kom haal.  Die skoolhoof sal dan met jou ouers skakel.  Na die siftingsproses (“screening”) gaan jy direk na jou bank in die lokaal waar jy die 1ste periode is.  Daar bestaan dus ongelukkig nie soggens voor skool iets soos “kuier” op die terrein nie.

 • Ons maak – tot verder kennisgewing - die gewone klere (“civvies”) -vergunning vir jou eie veiligheid.  Sorg dat jy daagliks met skoon klere skool toe kom.  Jy sou selfs skoolklere kon dra, maar sorg dat dit elke dag skoon is.  Jy kan bv. nie twee dae na mekaar dieselfde trui/top/baadjie dra nie.  Ons skool se gewone klere (“civvies”) reëls geld dus – maar net ten opsigte van kleredrag.  Leerders mag nie op die terrein met komberse loop nie.  Alle vorme van hoofbedekking moet afgehaal word in klasse.
 • Die voorkomsreëls bly egter soos normale skoolreëls – in terme van skeer, naels, grimering, juwele, haarbykomstighede, ens. Indien jy nog nie, soos versoek, ‘n haarafspraak gemaak het nie, moet jy vining spring, want vanaf Maandag, 6 Julie 2020. moet jy voldoen aan ons haarreëls. 
 • Die dra van maskers (slegs dit wat die WKOD en skool gee), is verpligtend – vandat jy die terrein betree totdat jy dit verlaat.
 • Alhoewel klaslokale soggens en middae gereinig sal word, versoek ons jou om ‘n natlap – wat tuis in Jik-oplossing geplaas en liggies uitgedroog is – in ‘n plastieksakkie in jou tas saam te bring;
  asook ‘n spuitbotteltjie met ontsmettingsmiddel. Elke leerder het die verantwoordelikheid  om elke keer aan die einde van die periode, wanneer jy die lokaal verlaat, jou bank/tafelblad daarmee af te vee.  Ons sal ook 5 keer ‘n dag die kleedkamers reinig - vóór skool, vóór elke pouse, en ná skool.  Was/ontsmet asseblief gereeld jou hande met die seep/ontsmettingsmiddel wat in die badkamers is.  Jy kan jou Jik-lappie – of die ontsmettingsmiddel en papier gebruik om die toiletsitplek skoon te maak indien jy steeds onseker voel. 
 • Ons gee vandag vir jou die aangepaste roosters. Ons volg nog die normale siklus- en skoolrooster, net met aangepaste kloktye en lokale;  en met toetsdae op Dinsdae en Vrydae. Daar sal ook nie aantrede by die rye, of registerperiodes wees nie.  Daar sal 3 pouses wees!  Sorg dat jy jou eie eetgoed bring, want ons mag nie ‘n snoepwinkel bedryf nie.   Meld asb. soggens betyds vir die siftingsproses (“screening”)  

Ons sien daarna uit om die graad 11 leerders na ‘n kwartaal tuis terug te ontvang.

HH Gunter

SKOOLHOOF

Brief van skoolhoof

1 Mei 2020
Geagte Ouers

Na aanleiding van die mediakonferensie op 30 April 2020, reageer ons as volg:

 1. - 4 Mei 2020 Departementele persone na Kringkantoor.
 2. - 11 Mei 2020 Skoolbestuurspanne, administratiewe personeel en skoonmakers begin.
 3. - 18 Mei 2020 Opvoeders begin.
 4.  -1 Junie Graad 12-leerders begin.

Die ander grade sal geleidelik daarna terugkeer na die skool.  Wanneer leerders na die skool terugkeer, sal hulle maskers vanaf die skool ontvang.  Graad 12-leerders sal in die skoolsaal onderrig ontvang en by keusevakke, waar die getalle kleiner is, in klaskamers om die sosiale ruimte te verseker.  Alle klasse en badkamers sal ontsmet word volgens die regulasies soos deur Departement van Gesondheid van skole vereis word. 

Die res van die grade sal voortgaan net soos tans totdat hulle mag terugkeer na die skool.  Die sillabusse vanaf grade 1 tot 11 sal aangepas word sodat alle werk opgevang kan word sodra die leerders terug is by die skool.  Geen kind sal benadeel word wat nie klasse kan volg op die verskillende platforms nie.

Die Bestuurspan en SBL-voorsitter het reeds vergader op 30 April en toestemming gegee vir die aankoop van addisionele toerusting om die leerder te veiligheid verder te beskerm.  Geen sport en kultuur sal beoefen word nie.

Graag vra ek u voorbidding vir al die gebeure wat moet plaasvind by die skool en in Suid-Afrika.  Ons sal u op hoogte hou as daar verdere verwikkelinge is.

Groete.

Hein Gunter
Skoolhoof

Brief van skoolhoof

17 April 2020
Geagte Ouer/Voog

Ter wille van rustigheid in die gemoed wil ons graag in hierdie onseker tye vir u ‘n paar algemene reëlings deurgee. Ons is nog in afwagting van meer finale inligting en wysigings vanaf die President en Departement van Onderwys. Ons sal dus dan eers aan u kan deurgee:
1. wanneer die skole vir watter grade gaan open,
2. watter aanpassings ten opsigte van die sillabusse gemaak is en
3. watter wysigings daar in die assesserings van 2020 gemaak gaan word.

Reëlings wat tans geld tot tyd en wyl ons meer sekerheid het, is as volg:
 1. Alle werk wat tans op watter platform ook al aan leerders gegee word, sien ons as verrykend. Die onderwysers het egter aan leerders werk gegee in die laaste week van kwartaal 1, en daardie werk is wel verpligtend vir almal. Dit sal beskou word as afgehandel en personeel sal net seker maak dat leerders dit wel voltooi het.
 2. Alle werk wat leerders nou van onderwysers ontvang, bied aan leerders die geleentheid om ander vaardighede te ontwikkel soos byvoorbeeld selfwerksaamheid, selfverantwoordelikheid en selfdissipline. Leerders wat ten volle by hierdie platforms inskakel, ontwikkel dus meer hierdie vaardighede as wat hulle kennis op vakgebied inwin. Hierdie vaardighede is lewensvaardighede en dra by tot die holistiese ontwikkeling van u kind en dit is die hoofdoel van werk wat nou aan leerders aangebied word.
 3. Onderwysers sal steeds aan leerders werk aanbied of deurstuur totdat die skool weer open, maar leerders gaan nie noodwendig vir elke vak werk ontvang nie. Nie al die vakke leen hulle daartoe dat onderwysers werk vir kinders kan stuur wat hulle self moet baasraak nie.
 4. Alle werk wat deur die Departement voorgeskryf gaan word vir assessering, deurlopend en finaal, sal volledig deur die onderwysers met die kinders behandel word sodra die skole weer open. U kind is dus op hierdie stadium nie agter met sy werk nie. Die Departement hou die tydsraamwerk ook in berekening met finale beplanning.
Ons wil u ook aanraai om hierdie geleentheid te gebruik om u kind te help om ander vaardighede as akademie te ontwikkel. Alle leer het nie net te doen met akademiese vakke nie. Dink byvoorbeeld aan vaardighede soos huiswerk, kosmaak, regpak en organiseer, tuinwerk, handwerk, ens. Dit is alles waarvoor kinders nie in hul besige skoolprogram tyd kry nie.

Moet u asseblief dus nie steur aan enige inligting wat nou reeds versprei word nie. Niks daarvan is al gefinaliseer nie. Ons sal u amptelik inlig sodra ons finale inligting vanaf die Departement ontvang. Weet ook verseker dat ons skool sal hou by watter wysigings deur die Departement voorgeskryf gaan word en dat ons aanpassings sal maak tot voordeel van elke kind.

Vriendelike groete.
HH Gunter
Skoolhoof

Tiere Nuusbrokkies

Kliek hier om na die SACoronavirus webblad te gaan

Uit die Tiere se mond

Kultuur Nuus

Image
Die jaarlikse Voete vir Jesus dag het weer 'n insameling vir skryfbehoeftes gehou. Daar is ook 'n bedrag van R1 005.00 bymekaar gemaak. Hierdie insameling is vir Huis van Heerde gedoen
Image
Die Tiere vir Christus organisasie het in Dwarskersbos gaan kamp.
Die fasiliteerder van die kamp was Bernadette Otto. 
Ons het net weereens daar gehoor en ervaar dat God se Genade en Barmhartigheid groot en werklik is.

Sport Nuus

Image
Francois Malan eindig 1ste in hammergooi tydens die Wes-Kaap byeenkoms.
Image
Jeanell le Roux het deelgeneem in die O/16 afdeling aan Kyokushinkan.
Sy het 'n derde plek behaal.
Image
Senior Victor Ludorum: Déan van Dyk
Senior Victrix Ludorum: Annoushka Truter
Junior Victor Ludorum: Dirk du Toit
Junior Victrix Ludorum: Mari Kemp
Image

V.l.n.r. agter: Corné Basson, Francois Malan (8ste in diskus en 1ste in hamergooi), Schalk Senekal (8ste in diskus sowel as gewigstoot).

V.l.n.r. derde ry: Anka Crous (8ste in diskus), Deacon Irion, Mikiala Kaboni (5de in 400m).

V.l.n.r. tweede ry: Adelene Vorster (7de in 400m en 8ste in 800m), Rezin Cleophas (3de in 110m hekkies).

V.l.n.r. voor: Lakeisha Heyns (3de in spiesgooi), Jacklyn Jones, Amaï Bester (8ste in 100m).

Image
Rezin Cleophas (links), Francois Malan (middel) en Lakeisha Heyns (regs) is tot die Boland Atletiek span verkies.
Image

Hierdie tennisspelers is vir die Boland Platteland Tennisspan gekies en het teen WP in Worcester gespeel. Voor v.l.n.r. Nienke Smit, Marné Bester, Annoushka Truter, MJ van Zyl. Agter: Hermann Hartung, Danielle Kitshoff, Alica Bester.

Skoollied

Op Moorreesburg, mooi Moorreesburg,
Waar die grane golwend waai,
Lag die veldblom op die lande,
Groei die saad van boer gesaai.
Kom voorwaarts, trou, slagvaardig,
Ons skool moet altyd groei,
Met hand en voet, met hoof en hart,
Tot ongekende bloei.
Laat Moorreesburg op ons trots wees,
Al is ons ook lank reeds weg.
Bly net trou aan ideale
Staan vir opgang en vir reg.

Ons Missie

- Om ‘n christelike, positiewe, veilige en gelukkige leeromgewing te skep;
- waar alle leerders sukses, waardes, vriendskap en trots sal ontwikkel;
- waar leerders die diverse talente en kulturele agtergrond van elke leerder sal respekteer;
- hul volle potensiaal sal bereik;
- en sal strewe om as verantwoordelike jong burgers ‘n positiewe bydrae tot die groei en ontwikkeling van Suid-Afrika te lewer.

Akademie

Image

HOËRSKOOL DIRKIE UYS ONTVANG 'N TOEKENNING VIR ALGEHELE VERBETERING IN AKADEMIESE PRESTASIE: GRAAD 9
Dit is vir skole met 'n leerdertal van minder as 600

Spesiale Nuus

Image

Mnr en Mej Valentine is:
Hannes Mostert en Danielle Kitshoff

KRINGLEIERS 2020

Image

Dankie aan al ons borge wat deur die jaar by ons staan op vele vlakke. Ons is trots op ons Tiere vriende!!

Hoërskool Dirkie Uys
Posbus 212
Moorreesburg
7310

Tel. (022) 433 2253
Faks (022) 433 3901
E-pos: ontvangs@dirkieuys.co.za