header.jpg

Akademiese Wenke

HS DIRKIE UYS
“HIER BOER ONS MET WENNERS”
OUERHANDLEIDING
VIR AKADEMIESEVORDERING


Brief aan u as ouer

Beste Ouer/Voog


U is deel van ‘n span wat saam met u kind, skool en onderwyser na “akademiese sukses” as eindbestemming moet strewe.
Ek glo dat die suksesresep vir ‘n wenspan gesetel is in die besef dat al die spanspelers eerstens belangrik is en tweedens hul verantwoordelikhede en take moet nakom indien die span suksesvol wil wees.
As een van die rolspelers nie sy of haar funksie vervul nie – kan die span nie suksesvol wees nie – kan u kind nie akademiese sukses behaal nie.
Die doel van hierdie boekie is om u van raad en daad te bedien om u kind as ouer/voog(en ‘n belangrike rolspeler in die span) by die huis by te staan.  
Dit is belangrik om daarop te let dat die hooftaak van ‘n kind op skool – is om akademies te vorder – alle ander dinge is bysaak. Die HS Dirkie Uys se trotse akademiese uitslae posisioneer die skool as een van die topskole in die Wes-Kaap.
Gebruik die wenke in hierdie boekie in u gesprekke met u kind.  Onthou u  is in beheer van u kind se opvoeding en dit is soms baie belangrik om u voet neer te sit in belang van u kind.
HS Dirkie Uys stel baie hoë akademiese standaarde aan sy leerders.  Ons glo dat net die beste goed genoeg is vir ons kinders.  Ons leerders moet leer om te deel in hierdie filosofie en denke.  

 

Die volgende is minimum akademiese standaarde vir HS Dirkie Uys:

  • Minimum 50% in alle toetse
  • Hoër as 50% vir take, aktiwiteite, prakties en projekte
  • 100% slaagsyfer in alle vakke vir alle matrieks.

 

SKOOLHOOF

 

AKADEMIESE WENKE VIR OUERS


1.STUDIETYE TUIS
Dit is van kardinale belang dat u kind vaste geskeduleerde studietye het waar hy of sy:
-Huiswerk moet doen
-Die werk wat vandag in die klas gedoen is, hersien deur dit deur te lees
-Moet studeer vir toetse wat elke Dinsdag en Donderdag geskryf word
-Voorgeskrewe boeke (Afrikaans en Engels) gelees moet word.
U kind  het dus ALTYD ELKE DAG HUISWERK.


2.U KIND SE STUDIEPLEK BY DIE HUIS
U kind moet in ‘n stil en georganiseerde plek sy of haar tuiswerk of studie doen.
Gesels dus met u kind om seker te maak sy of haar kamer en studietafel georganiseerd en netjies is.
Kinders mors dikwels baie tyd op soek na notas of omrede boeke weg is.
AKADEMIESE TEIKENS EN TOETSROOSTERS BEHOORT OP SY OF HAAR LESSENAAR GEPLAK TE WEES.  Dit fokus hul denke op ‘n georganiseerde wyse op hul akademie.


3.STUDIETYE
Leerders behoort in die middae na skool vir ongeveer 2 ure en na aandete vir ‘n verder 2 ure met studie/hersiening/huiswerk besig te wees.
Dit is goed om voor die tyd vir toetse te begin leer.  Dinsdae se toetsvoorbereiding behoort reeds die voorafgaande naweek(+- ‘n uur) te begin, terwyl Dinsdae middae (+- ‘n uur)‘n goeie tyd is om reg te maak vir Donderdag se toets.
Hy of sy moet saam met u hul buitemuurse program (sport en kultuur) beplan.

 

4.TOETSE
Daar is ‘n toetsrooster uitgestuur wat u gerus op die yskas kan plak.  So bly u op hoogte van u kind se akademiese verpligtinge elke week.  Indien u nie die toetsrooster het nie besoek www.dirkieuys.co.za en kliek op toets/eksamenroosters.
Toetse word gewoonlik binne 5 dae na die skrywe daarvan gemerk.  Vra vir die toetsuitslag en TEKEN asseblief die toets.  Bespreek ook u kind se toetsuitlae met hom of haar.
U kind MOET sy of haar toetse na die tyd uitwerk om uit hul foute te leer.
ONTHOU as u kind 50% in ‘n toets behaal beteken dit dat sy of hy 50% van die werk nie geken het nie.


5.AKADEMIESE DOELWITTE/MIKPUNTE/TEIKENS
U weet nou wat die skool se minimum akademiese standaarde is.  Hierdie standaarde is met u kind deur die onderskeie vakonderwysers bespreek.  Teikens vir alle leerareas is ook opgeplak in alle klasse.
U kind moet egter vir ELKE vak sy of haar eie teikens bepaal.  U moet dit saam met u kind doen. As u kind nie gefokus is om na ‘n bepaalde teiken te beweeg nie – beweeg hulle uiteindelik na GEEN TEIKEN.
Maak eerder gebruik van intervalle bv. WG tussen 55% en 60% as enkele persentasie teikens - dit is makliker om ‘n interval teiken (nie meer as 5%) te bereik.


6.EKSAMENS
Eksamensukses word deur ‘n realistiese hersieningsrooster bepaal wat WEL uitgevoer word.
Die beginsel van “eet die olifant happie vir happie” geld hier.
U moet dus voor eksamens saam met u kind beplan(skriftelik) hoe en wanneer hersiening begin.  
U kind moet die hersieningsrooster en eksamenrooster weereens op sy of haar lessenaar plak.

 

7.WINTER EN LENTE SKOLE (Grade 10-12)
Dit is van kardinale belang dat u kind gedurende vakansies hierdie hersiening/slypskole (waar van toepassing) sal bywoon.
Waardevolle hersiening en insette word by die skole gemaak wat vir u kind van baie groot belang sal wees.


8.WEEK- EN SOSIALE TYE
U kind se hooftaak op skool is om te LEER – alle ander dinge is bysaak.
Maak seker dat u kind nie op ‘n Maandagaand of Woensdagaand sosiale afsprake het nie.
Hierdie twee aande moet kinders by die huis wees besig om hard vir die volgende dag se toetse te leer.
Maak seker u kind is nie tot watter tyd op weeksaande besig om te mixit of sosiaal by ander kinders te kuier nie.
Maak seker daar is ‘n “gaan-slaap-tyd” EN ‘n “inkom-tyd”
ONTHOU die beste plek vir leer is in die klaskamer – dit is hier waar u kind wakker moet wees.
Maak verder ALTYD seker u WEET WAAR u kind is.


9.KLASTYE
As u kind afwesig is verloor hy/sy 6 tot 7 periodes wat baie moeilik ingehaal kan word.
Die belangrikste plek om te leer – is in die klaskamer.  
U kind moet dit besef en ter alle tye ten volle betrokke en bewus wees van die akademiese kennis wat in die klas oorgedra word.
Daar is nie tyd  om tyd te mors nie.
Huiswerk moet nie net gedoen word nie, maar moet behoorlik gedoen word.
Dit sal nie toegelaat word dat ‘n leerder op sy of haar arms tydens klas lê nie.  Onderwysers is professionele opgeleide persone en leerders sal die nodige respek teenoor hulle betoon.
Die problem word veral Maandae ondervind.  As leerders moeg bly dan is daar ‘n rede.  Die oplossing is maklik – hulle moet vroeër gaan slaap.

 

10.AKADEMIESE VERSUIM
Indien leerders nie huiswerktake afgehandel of behoorlik afgehandel het nie, moet daardie leerder direk na skool bly om hierdie werk in te haal.
U kind kan nie die volgende dag begin met ‘n akademiese agterstand nie!
Hierdie beleid is deur die Skoolbeheerliggaam goedgekeur en is nie onderhandelbaar nie. Daar is werklik nog enkele leerders wat die stelsel ignoreer en net wegbly.  Hulle verontagsaam ‘n direkte opdrag van onderwysers en skoolbeleid en daar sal baie ernstig teenoor hulle opgetree word.
Hierdie stelsel is nog ‘n kans wat aan leerders gebied word om hul akademiese werk op datum te hou.


11.TEKORTKOMINGE BY EERSTEJAARS UITGEWYS DEUR  UNIVERSITEITE
Geen of min selfdissipline
Nie bereid om verantwoordelikheid vir sy eie leer te neem nie
Gebrekkige kennis en min begrip van basiese konsepte
Geen of swak dryfkrag
Baie beperkte insig – fokus op memorisering sonder begrip (ekstra klasse kan hiertoe bydra)
Nie bereid om self moeite te doen nie – iemand anders moet die moeite doen – gewoonlik die onderwyser of ouer